انواع سوله

ساخت سوله بنا به کاربری آن، ممکن است با ستون های مشترک و ابعاد متفاوت انجام شود.

سوله تکی: ساده ترین نوع سوله است که هیچ ستونی در وسط آن نصب نشده است.

سوله زوجی: سوله ای است که یک ستون در وسط سوله نصب می شود و سوله را به دو قسمت مجزا تبدیل می کند.

سوله زوجی با چندین ستون مشترک: سوله ای است که چند ستون مشترک در فضای سوله نصب می شود.

سوله طبقاتی: سوله ای است که دارای نیم طبقه و طبقه کامل جهت مصارف اداری، انبار، کارگاهی و… است.

سوله دارای جرثقیل: سوله ای است که جرثقیل سقفی درون کارگاهی به سازه نصب شده باشد.