تابلو طرح جابر با موضوع مواد اطراف ما

 

این تابلو، کار 3نفر از دانش اموزان خوب هست که با موضوع مواد اطراف ما انجام دادند. امیدواریم در این مسابقه موفق باشند.