تابلو طرح جابر با موضوع مواد اطراف ما

 

این تابلو، کار ۳نفر از دانش اموزان خوب هست که با موضوع مواد اطراف ما انجام دادند. امیدواریم در این مسابقه موفق باشند.