تفاوت عملکرد دو عایق پشم شیشه و پشم سنگ

پشم شیشه و پشم سنگ هر دو عایق های صوتی و حرارتی هستند که از نظر قیمت، کیفیت و عملکرد با یکدیگر تفاوتهایی دارند.

مهمترین فرق این دو عایق، مقاومت حرارتی آنها می باشد. پشم سنگ تا 1000 درجه سانتی گراد می تواند از خود مقاومت نشان دهد و در سازه هایی که مقاومت در برابر حریق و عایق بندی صوتی مطرح باشد و یا در سازه هایی که مواد قابل احتراق و انفجار نگهداری می شوند ترجیح داده می شود. مقاومت حرارتی پشم سنگ با ضخامت آن نسبت مستقیم دارد. پشم شیشه نیز مقاومت حرارتی و صوتی مناسبی دارد اما در سازه هایی که با حریق و مواد منفجره سروکار ندارد نسبت به پشم سنگ مقرون به صرفه تر است.
پشم شیشه از انواع عایقهای حرارتی سلول باز است و می تواند رطوبت محیط را جذب نماید و در مجاورت با بخار آب (خصوصا در سطوح گرم ) تولید اسید سیلیسیک نماید .
.با توجه به محل عایقکاری، هر یک از این عایق ها میتوانند استفاده شوند. برای مثال در عایقکاری سقف سوله ها پشم شیشه مناسبتراست در حالی که برای عایقکاری دیوارها و کف پشم سنگ مناسب تر می باشد و در بسیار از ساختمان ها از آن به عنوان عایق حرارتی دیوار و عایق حرارتی کف استفاده می شود.