ورق ذوزنقه رول فرمینگ تیپ 1

طول ورق:

طبق سفارش مشتری

عرض ورق:

تولید با ورق 1250 میلیمتر با کاردهی مفید 970 میلیمتر

تولید با ورق 1000 میلیمتر با کاردهی مفید 760 میلیمتر

ضخامت ورق:

تولید از ضخامت 40/0میلیمتر الی 00/1 میلیمتر

ورق ذوزنقه رول فرمینگ تیپ 2

طول ورق:

طبق سفارش مشتری

عرض ورق:

تولید با ورق 1250 میلیمتر با کاردهی مفید 1050 میلیمتر

تولید با ورق 1000 میلیمتر با کاردهی مفید 800 میلیمتر

ضخامت ورق:

تولید از ضخامت 40/0میلیمتر الی 00/3 میلیمتر

ورق سینوسی رول فرمینگ

طول ورق:

طبق سفارش مشتری

عرض ورق:

تولید با ورق 1000 میلیمتر با کاردهی مفید 960 میلیمتر

ضخامت ورق:

تولید از ضخامت 40/0میلیمتر الی 00/1 میلیمتر