توری مرغی بر اساس چشمه

توری مرغی دژگستر

توری مرغی چشمه ۴/۳

توری مرغی عرض ۹۰ سانتیمتر (طول ۴۵ متر برابر با ۴۰٫۵ متر مربع مساحت)

وزن توری مرغی چینی ۹۰ سانتیمتر :۵ الی ۵٫۵ کیلوگرم

وزن توری مرغی ایرانی ۹۰ سانتیمتر :۷ الی ۸ کیلوگرم

توری مرغی عرض ۱۲۰ سانتیمتر (طول ۴۵ متر برابر با ۵۴ متر مربع مساحت)

وزن توری مرغی چینی ۱۲۰ سانتیمتر :۷ الی ۷٫۵ کیلوگرم

وزن توری مرغی ایرانی ۱۲۰ سانتیمتر :۹ الی ۱۰ کیلوگرم

توری مرغی عرض ۱۵۰ سانتیمتر (طول ۴۵ متر برابر با ۶۷٫۵ متر مربع مساحت)

وزن توری مرغی چینی ۱۵۰ سانتیمتر :۹ الی ۹٫۵ کیلوگرم

وزن توری مرغی ایرانی ۱۵۰ سانتیمتر :۹٫۵ الی ۱۰٫۵ کیلوگرم

توری مرغی چشمه ۱/۲

هر روزنه این توری سه چهارم اینچ برابر با تقریبا ۱ سانتیمتر می باشد که در دو سایز مورد استفاده قرار می گیرد.

در سایز توری مرغی “۱/۲ اینچ با عرض ۹۰ سانتیمتر

در سایز توری مرغی “۱/۲ اینچ با عرض ۱۲۰ سانتیمتر

توری مرغی ۱/۲و۱

اندازه هر روزنه توری مرغی “۱/۲و۱ برابر با ۴ سانتیمتر است که در دو سایز تولید می شود.

در سایز رول ۱۵۰ سانتیمتر

در سایز رول ۱۸۰ سانتیمتر

سیم نازک – وزن کم و قیمت ارزان از خصوصیت توری مرغی “۱/۲و۱ اینچ می باشد.