کاربردهای توری مرغی

توری مرغی در انواع مختلف معمولی و فرنگی تولید می شود که کاربردهای مختلفی دارد.

در صنعت مرغداری

برای ساخت قفس و نگهداری دام و طیور

حصار کشی دور باغات و مزارع

در ساخت سوله

در سقف سوله به عنوان نگهدارنده پشم شیشه.

کارهای ساختمانی: دور ستون، نگهدارنده پشم شیشه برای ایزولاسیون سقف و عایق کاری

در دیوارهای سیمانی و کچ کاری و حصار کشی موقت

محافظت از استخرهای پرورش ماهی

ساخت جان پناه در دیوارهای سنگی

و…