جایگزاری و قسمت های مختلف تابلوی طرح جابربن حیان

ابعاد اصلی تابلوی جابر بن حیان

این تابلو در ابعاد عرض 120 و ارتفاع 90 سانتیمتر است که توسط دو خط تا، این تابلو به سه قسمت مختلف تقسیم میشود.

قسمت اول که در سمت راست است عرض 30 سانت و شامل قسمت های فرضیه، تحقیق زمینه ای و توضیحی درباره مواد و روش کار نوشته می شود.

قسمت دوم یعنی وسط کارتن پلاست که عرض 60 سانت دارد و قسمت های اصلی پروژه را دربرمی گیرد که شامل عنوان، مسئله، تعدادی عکس، توضیحی کامل درباره موضوع تحقیق و نتایج به درست آمده می باشد.

قسمت سوم هم در عرض 30 سانت است و شامل مشخصات دانش آموز یا دانش آموزان، قسمت سپاسگزاری و منابع نیز بیان می شود.

در کنار این تابلو حتما باید دفتر کارنما تهیه شود که برنامه و کارکرد روزانه دانش اموز در آن گفته می شود و توضیحی از نتایج و بهره برداری که دانش اموزان در مدت زمان تهیه و تحقیق پروژه بدست می اورند نوشته می شود. این دفتر بهتر است که توسط دانش اموز و به صورت دست نویس انجام شود.

همچنین در کنار اینها آزمایش یا ماکت مرتبط با موضوع تحقیق هم باید توسط دانش اموز تهیه و ساخته شود و در روز ارائه تحویل مسئول مربوطه قرار گیرد.