این تابلو، کار 3نفر از دانش اموزان خوب هست که با موضوع مواد اطراف ما انجام دادند. امیدواریم در این مسابقه موفق باشند.